Heikkilä-Berggren sukuseura ry säännöt

Etusivu Ajankohtaista Suku Vaakuna Sukuseura Sukukokoukset Sukukirjat Jäsenyys Yhteystietoja


Säännöt Hallitus ja toimihenkilöt Liittyminen


1§ Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Heikkilä-Berggren sukuseura ja sen kotipaikka on Urjala.
Yhdistyksestä käytetään jäljempänä nimitystä sukuseura tai seura.


2§ Tarkoitus ja toiminta


Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura
 • järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä vastaavia tilaisuuksia,
 • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon,
 • harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa,
 • pitää luetteloa suvun jäsenistä voimassa olevan lainsäädön mukaisesti.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia.
Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.


3§ Jäsenet


Sukuseuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt.
Sukuseuran jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukukokous.
Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.
Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut sukuseuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Sukuseuran jäsenluetteloa pitää hallitus.


4§ Hallitus


Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukukokouksessa.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä (4) muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on sukukokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.


5§ Sukuseuran nimen kirjoittaminen


Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


6§ Tilit


Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on sukukokousten välinen aika.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.
Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa, sukukokousvuonna kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen sukukokousta.


7§ Seuran kokousten koollekutsuminen


Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai julkipanemalla kutsu valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä sekä seuran omalla kotisivulla Internetissä.


8§ Seuran kokoukset


Seuran sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun seuran hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä tietyn asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti seuran hallitukselta vaatii.
Seuran kokouksissa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus sukuseuran kokouksissa.
Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.


9§ Vuosikokous


Seuran sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus;
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. Esitetään seuran tilinpäätökset, toimintakertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot sukukokousten väliseltä ajalta;
 6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle;
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet;
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimikaudeksi;
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


10§ Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.
Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen tai muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.